ترویج قرآن هر هفته یک آیه موسسه آموزش عالی حکمت
معاونت اداري و مالي