مدير گروه
سرکار خانم دکتر زهرا عباسی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد قزوین

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد قزوین

دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

كارشناس گروه

سرکار خانم سمیه دفتری

مدرک تحصیلی :

کارشناس علوم  کامپیوتر