موسسه آموزش عالی حکمت
آيين نامه هاي آموزشي

اهم آیین نامه های آموزشی به قرار زیر می باشد که جهت دسترسی بر روی آن ها کلیک نمایید

آیین نامه آموزشی

آیین نامه انتقالی و مهمان