تالار افتخارات ورزشی
  • دو میدانی
  • رشته کیک بوکسینگ
  • رشته کشتی فرنگی

حضور دانشجویان مؤسسه آموزش عالی حکمت در مسابقات انتخابی کشوری دانشجویان دختر و پسر منطقه 4 و کسب دو مقام سومی در رشته دو میدانی

محمد مهدی قاسملو

4
3
2
1

علی اکبر حیدری

1
2
3
4