اعضای هیات علمی
دکتر زهرا عباسی
 • مشخصات
 • تالیف کتاب و مقالات منتشر شده
 • مقالات ارائه شده به همایش ها
 • مدارک و افتخارات علمی
 • کارگاه و همایش ها
 • طرح های پژوهشی
 • سوابق تدریس و اشتغال


دکتر زهرا عباسی

پست الكترونيكي:Zahra.archi@yahoo.com

دکتری معماری و استادیار پایه 9

تالیف کتاب

بازار ایرانی ، تجلی معماری حواس،1399، انتشاراتسازمان مرکزی  دانشگاه ازاد اسلامی
 

مقالات منتشر شده در نشریات علمی و پژوهشی

 1. 1- عباسی ،زهرا ، برنامه ریزی راهبردی شهر، بر مبنای تاثیر اماکن مقدس بر معیشت مردم بومی با استفاده از، SWOT و QSPM(مطالعه موردی امام زاده آقاعلی عباس و سید محمد شهر بادرود)،1399،  فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، شماره 41 زمستان 99 به صورت انلاین در سایت مقاله شماره 21
 2. 2- عباسی ،زهرا. عابدی، سمیه ، نقش پارک های علم و فناوری کودک و نوجوان در پرورش خلاقیت کودکان،1399، مطالعات هنر اسلامی، شماره 37 بهار 1399
 3. 3- عباسی ، زهرا ، زرگرزاده، مهرداد، بازخوانی مفاهیم  تمدنی شهر کاشان با بهره گیری از هنرهای دیجیتال،، مطالعات هنر اسلامی، شماره شماره 52 بهار 1402
 4. 4- عباسی ، زهرا ، امینیان ، مریم ، دیدگاه اجتماعی و جامعه شناسی شهری در طراحی شهرک نمایشگاهی خودرو و تاثیر آن بر رشد اقتصادی شهر (نمونه موردی شهر گز برخوار)،1398، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه ازاد شوشتر،
 5. 5- عباسی ، زهرا ،تهمتن ، معین ، طراحی سازه¬های پیش ساخته با قابلیت حرکت، جهت ایجاد پناهگاه موقت در مواقع بحران، 1400، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، شماره تابستان 1400
 6. 6- عباسی ،زهرا؛حبیب،فرح؛مختاباد ،سید مصطفی، 1397 ، قرائتی نو از ادراک حسی در معماری بازار ایرانی–اسلامی نمونه موردی: بازار کاشان، فصلنامه علمی و پژوهشی نقش جهان، دوره 8 شماره 2 تابستان
 7. 7- عباسی، زهرا، طباطبایی، زهرا سادات، 1395،  تحلیل معنایی جلوه های بصری نور در تعامل حکمت خالده و معماری و شهرسازی ایرانی : نمونه موردی محلات و خانه های ایرانی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری ، شماره 42 ، بهار
 8. 8- عباسی، زهرا . حبیب،فرح. مختاباد، مصطفی ، 1395، فهم مولفه های محیطی موثر بر شکل گیری حس تعلق مکانی در بازار سنتی ایران و مقایسه ان با محتمع های تجاری مدرن ( نمونه موردی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه) ، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر
 9. 9- عباسی، زهرا، دادور ، صدیقه ،دانش، زهرا ، 1395،   بررسی ساختار کالبدی بازار کاشان به عنوان عنصر حیاتی بافت شهری قدیم    ، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری   ،شماره 44 ، پاییز
 10. 10- عباسی، زهرا، 1396،  معیارهای زیبایی شناسانه نما و بدنه های مطلوب شهری با تاکید بر هویت بومی (نمونه موردی حدفاصل میدان مطهری تا تقاطع خیابان حجت شهر قم)،  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری   ،شماره 47
  1. 11- زهرا عباسی – صدیقه دادور، تأثير محيط كالبدي بر بروز اختلالات رفتاري در بانوان مطالعه موردي: بوستان بانوان نرگس قم، 1395، نشریه دانش انتظامی قم ، شماره 11 ، ص 1-22

12- abbasi , Zahra. Mandegari.abbas.momeni .mohammad ,2015, the study of social and cultural problems arising from heterogeneous textures and marginalization in suburb regions(case study:Khatoon abad in Pakdasht) ,International journal of architecture, art and applications http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive?journalid=383&issueid=3830101
13- abbasi , Zahra. Tabatabaee.zahra, azarbad.mostafa,2015, the adjusting comparison between Iranian and Japanese garden with an approach ecological psychology ,International journal of architecture, art and applications
14- abbasi , Zahra. Dadvar.sedighe,2015 , the relationship between physical framework and behavioural disorders in women , International journal of architecture, art and applications
15- ruzneh, nilufar,abbasi .zahra, 2017,analiysis of atrium pattern as a climate- social element in commercial places,amliant science

1- عباسی، زهرا . کریمی، مهسا، ارتقاي تعلق مکانی با تکیه بر مناسب سازي فضاهاي جمعی (نمونه موردي شهرک پردیسان شهر قم)، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری، 25 خرداد 1394
2- عباسی، زهرا . کریمی، مهسا، بررسی تطبیقی هویت محله های شهری در بافت جدید و قدیم نمونه موردی(محله باجک و محله سالاریه در شهر قم) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری، 25 خرداد 1394
3- عباسی، زهرا . منفرد، رویا، فضاهای شهری خاطره انگیز و تاثیر آن برهویت مندی شهروندان نمونه موردی محور لاله زار تهران کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری، 25 خرداد 1394
4- عباسی، زهرا . منفرد، رویا، نقش خاطره بر هویت مندی فضاهای معماری و تأثیر سینما بر آن،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری، 25 خرداد 1394
5- عباسی، زهرا . متولی ، فوژان، نقش نگاهی نو به کیفیت ویژگی¬های محیط از دریچه¬ی روانشناسی محیط؛جهت ارتقای کیفیت اموزش، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری، 25 خرداد 1394
6- عباسی، زهرا . متولی ، فوژان، قرارگیری در فضای نوستالژیک و ایجاد طرحواره¬های ذهنی(نمونه¬موردی:میدان حسن اباد،تهران) ،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری، 25 خرداد 1394
7- عباسی، زهرا، شاپری، شیرین،بازنگری حدود مداخله و روند تعاملی طراحی ساختمان در بافت سنتی محله های تاریخی (نمونه موردی بافت جویباره) ،اولین کنفرانس بین المللی انسان معماری عمران و شهر،25 خرداد 1394
8- عباسی ، زهرا. بررسی بومی گرایی در ساختمان های بلند مرتبه با رویکرد معماری پایدار ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
9- عباسی ، زهرا. بررسی تاثیر عرفان و حکمت در معماری مساجد و اعداد مقدس در مدرسه های اسلامی ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
10- عباسی ، زهرا. بررسی لزوم طراحی مسکن معاصر بر اساس معماری انعطاف پذیر و چالش های پیش رو ان ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
11- عباسی ، زهرا. عوامل موثر بر ارتقای کیفی فضاهای داخلی از منظر فرهنگ بومی ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
12- عباسی ، زهرا. اصول طراحی هتل چهار ستاره در تهران با محوریت طراحی پایدار در اقلیم گرم و خشک ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
13- عباسی ، زهرا. مقایسه تطبیقی الگوهای رفتاری در فضای سنتی و مدرن بر افراد از منظر وجوه گالبدی (نمونه موردی میدان عتیق و میدان برج اصفهان) ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
14- عباسی ، زهرا. راهکارهایی برای استفاده از انرژی خورشیدی در راستای پایداری در ساختمان های مسکونی (نمونه موردی یزد) ،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394

15- abbasi ,zahra. Emadfar ,atefe,2015, the study of making shopping malls in Esfahan city , international conference  on architecture civil and urban development at the beginning of the third millennium, Tehran , iran

16- عباسی، زهرا . متولی ، فوژان، قرارگیری در فضای نوستالژیک و ایجاد طرحواره¬های ذهنی(نمونه¬موردی:میدان حسن اباد،تهران) ، سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
17- عباسی، زهرا . متولی ، فوژان، بررسی رابطه ارگونومی فضاهای اموزشی با فشار روانی دانشجویان در جهت ارتقای کیفیت اموزش ، سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 ، 6 اسفند 1394
18- عباسی ،زهرا . آذرباد ،مصطفی .بررسی اهمیت دیدگاه ارگونومی در طراحی فضای داخلی هتل، چهارمین همایش الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ، 5 اسفند 1395
19- عباسی ،زهرا . علیزاده ،معصومه .ارزیابی عملکرد طراحی منظر در ارتقا هویت شهر ( نمونه موردی : پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت) ، چهارمین همایش الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ، 5 اسفند 1395
20- عباسی ،زهرا . علیزاده ،معصومه .ارزیابی عملکرد طراحی منظر در ارتقا هویت شهر ، چهارمین همایش الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ، 5 اسفند 1395
21- عباسی ،زهرا . عابدی ،سمیه .زیباشناسی کاشی های دوره بعد از اسلام در شهر اصفهان ، چهارمین همایش الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ، 5 اسفند 1395 راهنمایی و مشاور حدود 50 پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

مدارک  و افتخارات علمی

1- پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز 1397
2- دانشجوی ممتاز در بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین
3- دریافت جایزه بهترین پوستر در نخستین همایش ملی دانشجویی معماری ایرانی٬دانشگاه کاشان ٬ 20-21 آذر 1387
4- استاد نمونه دانشگاه غیر انتفاعی حکمت در سال 1388
5- همکاری در برگذاری نمایشگاه آثار معماری و هنری دانشجویان و اساتید دانشگاه غیر انتفاعی حکمت قم
6- رساله کارشناسی ارشد فرهنگکده زمان و معماری
7- رتبه 5 ازمون دکتری ازمون 1391
8- پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی قم در رشته معماری
9- مدیر گروه دانشگاه غیر انتفاعی حکمت قم از 1394
10- فارغ التحصیل نمونه دوره دکتری با درجه عالی در سال 1394

عضویت در مجامع و سمت اجرایی
1- دبیر علمی سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
2- دبیر علمی چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
3- عضو کمیته پژوهش نظام مهندسی استان قم
4- عضو سازمان نظام مهندسی قم و دارای پروانه پایه1 طراحی و نظارت معماری
5- داور سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
6- داور اولین دوره مسابفات استانی سازه های ماکارونی ، موسسه اموزش عالی حکمت قم
7- داور اولین کنفرانس بین المللی هنر ،معماری و کاربرد ها ، 26 و 25 آذر ماه 1395
8- داور چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

عضویت در هیات تحریریه نشریه
1- عضو هیات تحریریه ژورنال International journal of architecture, art and applications 
2- عضو هیات داوران نشریه علمی و پژوهشی ijad

 1. 1- بررسی ویژگی های نماهای مطلوب و بدنه شهری مناسب برای شهر قم (استخراج اصول و معیار ها) – سازمان نظام مهندسی استان قم – 1394
 2. 2- مطالعات اصول و معیار های طراحی مجتمع تجاری پردیسان- دانشگاه ازاد اسلامی نطنز -1397
 3. 3- مطالعه اصول و معیارهای طراحی نما در شهر های کویری- دانشگاه ازاد اسلامی نطنز - 1398


سوابق تدریس

سوابق اشتغال