سیلابس رشته ها
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1حسابداریدانلود
2طراحی و دوخت 98دانلود
3طراحی و دوختدانلود
4کاردانی عمران98دانلود
5مدیریت مالیدانلود
6معماری کاردانی98دانلود
7مکانیکدانلود
8مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکیدانلود
9مهندسی حرفه ای معماریدانلود
10مهندسی حرفه ای مکانیک خودرودانلود
11نقشه برداری قبلیدانلود
12نقشه کشی صنعتی98دانلود
13حسابداری98دانلود