معرفي معاونت دانشجويي و فرهنگي

مسئوليت معاونت دانشجويي، اداره و هدايت كليه امور دانشجويي دانشگاه از جمله خدمات دانشجويي (اسكان، تغذيه و رفاه)، تربيت بدني، مشاوره، کميته انضباطي، معافيت تحصيلي و اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي تأمين نيازهاي رفاهي دانشجويان در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزيابي امور مربوطه را بر عهده داشته و فراهم كننده نيازهاي عمومي دانشجويان در موسسه مي‌باشد.

اين معاونت توسط جناب آقاي امیر دل آذر  اداره مي شود.

شماره تماس: 25 الی 32314822 - 025 داخلی های 134 و 135