گروه نقاشی
  • مدیر گروه
  • معرفی گروه
  • کارشناس گروه
  • چارت گروه آموزشي

سرکار خانم سیده طاهره اسماعیل نژاد

یکی از رسانه هایی که می توان برای انتقال اندیشه، فرهنگ و تمدن از آن استفاده کرد رسانه هنر به ویژه رسانه نقاشی است. رشته نقاشی رشته ای است تجربی، هنری و علمی که دانشجویان در مقطع کارشناسی بوسیله فنون و شیوه های مختلف به صورت علمی، عملی و پژوهشی با آن اشنا می شوند و مهارت پیدا می کنند؛ این رسانه همواره از دوران کهن ابزاری موثر در خدمت انتقال، تفکر و احساس بوده است در دوران معاصر زمینه تعامل با دیگر رشته ها برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی نسل امروز در آن مورد توجه قرار گرفته است. 

گروه نقاشی