وظايف مديريت آموزش

وظايف و مسئوليت­هاي مدير امور آموزشي

اداره کل امور آموزشی مؤسسه عهده دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان  کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته می­باشد. مهم­ترین وظایف مدیریت آموزشی مؤسسه به شرح زیر است:

-       نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف مؤسسه؛

-       نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و تأئيديه مدارك تحصيلي؛

-       نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان؛

-       نظارت بر امور نقل و انتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده؛

-       تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته­هاي مختلف و ارسال آن ها به مراجع ذيصلاح؛

-       مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی مؤسسه برای بازنگری و بهبود آن­ها؛

-       نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت آموزشی؛

-       پیگیری استفاده هر چه بهتر دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان از آیین نامه های مربوطه؛

-       نظارت بر صدور ریز نمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه‌ تحصیلی دانش آموختگان؛

-       نظارت بر امور مربوطه به وظیفه عمومی دانشجویان؛

-       نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان؛

-       شرکت فعال در تدوین استراتژی های معاونت آموزشی دانشگاه؛

-       بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب؛

-       بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي؛

-       تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي؛

-       كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان؛

-       تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان؛

-       نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي؛

-       صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان؛

-       نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان؛

-       امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)؛

-       ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه؛

-       ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي؛

-       ارسال تأییدیه  فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی؛

-       حفظ و نگه داری سوابق تحصیلی دانش آموختگان؛

-       انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق؛