معرفي انجمن هاي علمي

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه های کشور، تقویت روحيه و بنيه علمي دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليتهاي جمعي علمي، همچنين بهره گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری انجمن هاي علمي دانشجویي حوزه هاي مختلف دانش تشکيل مي شوند و به فعاليت مي پردازند.

 

برخي از مصادیق عرصه هاي فعاليت انجمنها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:

·        برگزاري دوره هاي آموزشي تکميلي و تقویتي و تشکيل کارگاه هاي تخصصي

·        برگزاري و همکاري در اجراي جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)

·        توليد و انتشار نشریه علمي، کتاب و نشریات الکترونيکي، نرم افزارهاي رایانه اي و فيلم هاي علمي ـ آموزشي

·        برنامه ریزي و اجراي بازدیدهاي علمي از مراکز علمي، صنعتي و فناوري

·        اطلاع رساني در خصوص کليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن

اهداف تشکيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:

·        ایجاد زمينه هاي مناسب براي شکوفایي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ایشان درتقویت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

·        افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعاليت هاي علمي جمعي و نهادینه ساختن این فعاليت ها

·        حمایت از فعاليت هاي علمي دانشجویي و راهنمایي و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

·        تقویت و تحکيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخشهاي مختلف جامعه

·        تعميق دانش و بينش علمي دانشجویان با بهره گيري از توان علمي اعضای هيأت علمی