اخذ گذرنامه


​​​کسانیکه دارای کارت هستند:

1-  دانشجو توسط واحد دانشگاهی به اداره اتباع استانداری محل اقامت جهت ابطال کارت و اخذ برگ تردد سه ماهه معرفی می گردد.

2-  دانشجو می بایست با «برگه تردد سه ماهه، گواهی اشتغال به تحصیل از واحد دانشگاهی و بلامانع بودن کد رهگیری از سامانه «Saorgبه نمایندگی امور کنسولی استان واقع در «دانشگاه قم – ساختمان دانشکده علوم پایه» جهت انجام روند اخذ گذرنامه الکترونیکی مراجعه نماید.

کسانیکه دارای گذرنامه هستند:

دانشجو می بایست با در دست داشتن گواهی اشتغال به تحصیل از واحد، اصل گذرنامه  و کد رهگیری از سامانه Saorg جهت اخذ گذرنامه الکترونیکی به اداره کنسولی مراجعه نماید.