افزایش سنوات مجاز تحصیلی


 

میزان سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان آقا که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند مطابق جدول مصوب (جهت مشاهده این جدول اینجا کلیک کنید) می باشد. لذا در صورتیکه دانشجو در این مدت موفق به اتمام تحصیل خود نشود، بسته به شرایط تحصیلی و با تصویب کمیسیون موارد خاص می تواند نسبت به درخواست سنوات ارفاغی و افزایش مدت زمان تحصیل حداکثر به مدت یک سال (2 ترم) اقدام نماید. لازم است برای افزایش هر نیمسال اقدام جداگانه ای صورت پذیرد.

رعایت شرایط ذیل جهت موافقت با افزایش سنوات لازم است:

1- امکان پایان تحصیل (پاس کردن تمامی واحد های باقیمانده) تا پایان سنوات ارفاغی وجود داشته باشد.

2- در طول مدت استفاده از سنوات ارفاغی پیشرفت تحصیلی حاصل شود.

3- دانشجو از زمان پایان سنوات مجاز خود، تنها 3 ماه فرصت دارد نسبت به ارائه درخواست به افزایش سنوات اقدام نماید. در غیر این صورت موافقت با ادامه تحصیل ایشان امکان پذیر نمی باشد.

مراحل درخواست و موافقت با افزایش سنوات:

1- مراجعه به اداره آموزش و انجام اقدامات لازم آموزشی از قبیل طرح درخواست در کمیسیون و …

2- پس از موافقت با ادامه تحصیل در کمیسیون و با مراجه به امور دانشجویی، در صورت عدم منع قانونی، نامه درخواست افزایش سنوات صادر می گردد.

3- ارائه نامه صادر شده از امور دانشجویی به پلیس +10 یا در صورت لزوم مستقیماً به معاونت وظیفه عمومی استان

4- تحویل پاسخ درخواست افزایش سنوات مبنی بر موافقت یا عدم موافقت نظام وظیفه با ادامه تحصیل متقاضی