تمدید اقامت


مدارك مورد نياز برای تمدید اقامت تحصیلی :

  • گواهی اشتغال به تحصیل از واحد دانشگاهی
  • اصل گذرنامه  به همراه  1 نسخه از صفحه اول، 1 نسخه از صفحه اعتبار، 1 نسخه از صفحه تمدید پروانه اقامت
  • 1 قطعه عکس 4*3
  • پرداخت مبلغ مصوب جهت تمدید اقامت
  • تحویل گذرنامه و دریافت رسید تحویل گذرنامه