طلاب متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی


طلاب متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- در صورتیکه متقاضی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم داشته باشد هیچ مشکلی برای ادامه تحصیل ندارد.

2- در صورتیکه متقاضی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نداشته باشد، لازم است مجوز تحصیل در دانشگاه را از مدیریت حوزه در هر ابتدای هر ترم به دانشگاه ارائه نماید.