متعهدین به خدمت در ارگان های مختلف متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی


متعهدین به خدمت در ارگان های مختلف متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- در صورتیکه متقاضی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم داشته باشد هیچ مشکلی برای ادامه تحصیل ندارد.

2- در صورتیکه متقاضی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نداشته باشد، لازم است مجوز تحصیل در دانشگاه را از بالاترین مقام ارگان محل خدمت خود به دانشگاه ارائه دهد.