معاونت پژوهشی


یکی از مهمترین رسالت های هر دانشگاه پژوهش و تحقیقات علمی می باشد در راستای این هدف از تاریخ 1394/4/7 با حمایت ودستور ریاست محترم هیأت های مؤسس و امنا، جناب آقای سبحانی، این معاونت ایجاد و به صورت شورایی انجام وظیفه می نماید.

اعضای محترم این شورا عبارتند از :

  • جناب آقای پروفسور سید محمد علوی  – رئیس موسسه – ریاست شورا
  • جناب آقای محمد علی سبحانی – رئیس هیأتهای مؤسس و امناء– مشاور عالی شورا
  • جناب آقای افشون – قائم مقام و معاون مالی و اداری مؤسسه – عضو شورا
  • جناب آقای مهندس محمدعلی یعقوبی کوپائی  – مدیر گروه مکانیک و نقشه کشی صنعتی – عضو شورا
  • جناب آقای مهندس الماسی – مدیر گروه معماری- عضو شورا
  • سرکار خانم دکتر نفیسه تقی زاده – مدیر گروه حسابداری – عضو شورا
  • سرکار خانم فرزانه سعادت خواه – مدیر گروه طراحی و دوخت – عضو شورا
  • جناب آقای دکتر میثم داود آبادی – مدیر گروه نقشه برداری – عضو شورا