پذیرش نظامیان متقاضی ثبت نام


افراد نظامی متقاضی ثبت نام در نظام آموزش عالی باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- در صورتیکه متقاضی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم داشته باشد هیچ مشکلی برای ادامه تحصیل ندارد.

2- در صورتیکه متقاضی کارت پایان خدمت نداشته باشد، لازم است:

الف) گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوطه به دانشگاه ارائه نماید.

ب) از معاونت نیروی انسانی یگان مربوطه، گواهی موافقت با ادامه تحصیل خود را به دانشگاه ارائه نماید.