گزارش برگزاری سلسله نشست های دورهمی دانشجویان با معاون محترم آموزشی پژوهشی و مدیران گروه های آموزشی مؤسسه